Nieuws

mrt
1

TKI Tuinbouw en Uitgangsmaterialen opent call 2018 voor onderzoeksvoorstellen

Topsector T&U nodigt het bedrijfsleven, regionale overheden en andere partners op om samen met erkende publieke onderzoeksorganisaties voorstellen in te dienen voor Publiek-Private-Samenwerking (PPS). De sluitingstermijn voor het indienen van projectideeën voor de jaarlijkse call is op 15 april 2018. Uw voorstel moet passen bij de thema’s van de kennis- en innovatieagenda 2018 - 2021, en breder belang hebben voor de sector (dus niet voor één bedrijf).

In principe zijn alle onderwerpen die passen bij de Kennis - en Innovatieagenda 2018 - 2021 welkom. Per innovatiethema worden echter ook onderwerpen aangegeven waar specifiek aandacht voor wordt gevraagd. Voorstellen die passen in deze onderwerpen krijgen prioriteit (bij goede beoordeling op kwaliteit door onafhankelijke reviewcommissies). Naast de inhoudelijke doelen wordt samenwerking met andere partijen gestimuleerd, zoals cross-overs tussen de bestaande T&U-innovatiethema’s of met andere topsectoren. 
Er kan ook een aanvraag worden ingediend voor uitbreiding of verlenging van een lopende PPS.

 

Voor alle Publiek-Private Samenwerking (PPS) wordt een private bijdrage gevraagd, de omvang daarvan is afhankelijk van het type onderzoek. De eis aan private cofinanciering is in principe 50% waarvan de helft in cash. Investeringen vanuit de regio en vanuit onderwijs worden buiten deze financieringsverhouding gelaten. Voor Experimentele Ontwikkeling is de private bijdrage minimaal 75% en voor Fundamenteel Onderzoek mag een private bijdrage van 30% gehanteerd worden. Voor een aantal onderwerpen die voor de gehele sector relevant zijn, maar waar privaat commitment een probleem is, wordt in afstemming met de sector maatwerk geleverd. Dit geldt voor de kennisbasis voor fytosanitair beleid, projecten op gebied van voedselveiligheid en projecten op gebied van systeeminnovatie plantgezondheid. Een andere uitzondering geldt voor partijen die informatie aanleveren voor de aanvraag van PPS-toeslag van het TKI.

 

Een toelichting op de private cash en in kind bijdragen aan PPS-en staat in bijlage D van de call tekst

Terug naar overzicht