Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
1

Budget voor 2017 voor Subsidie sanering verkeerslawaai gepubliceerd

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft een wijziging van de Subsidieregeling verkeerslawaai gepubliceerd. Naast de vaststelling van het subsidieplafond voor 2017 voor de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai zijn in deze wijziging enkele onvolkomenheden verbeterd en zijn de laatste verwijzingen naar het per 1 juli 2015 vervallen Besluit milieusubsidies vervangen. Het subsidieplafond voor 2017 is vastgesteld op € 17.833.000.

 

Sinds de inwerkingtreding van de Regeling vernieuwen procedures sanering verkeerslawaai wordt het subsidiebedrag van VBT-subsidies (voorbereiding, begeleiding en toezicht) wordt voor gevelmaatregelen een vast bedrag berekend voor een akoestisch onderzoek (deel A), een vast bedrag per woning, afhankelijk van de resultaten van het onderzoek (deel B) en een vast bedrag ten aanzien van de uitvoering van maatregelen en de afhandeling daarvan (deel C). Het doel van deze werkwijze was om op een subsidiebedrag uit te komen dat goed past bij de werkelijk gemaakte kosten. Uit de ervaringen blijkt dat deze doelstelling is behaald voor kleine en middelgrote aanvragen. Voor grotere aanvragen (≥ 41 woningen) blijkt echter dat het subsidiebedrag dat nu is opgenomen in bijlage A, onderdeel 6, deel A van de regeling, soms aan de krappe kant is. Ten opzichte van de oude regeling loopt bij aanvragen met meer dan 55 woningen het bedrag dat is bestemd voor akoestische onderzoeken (deel A) nu op.

 

Op 1 juli 2015 is het Kaderbesluit subsidies IenM in werking getreden en is het Besluit milieusubsidies komen te vervallen. In artikel 14 van het Kaderbesluit is bepaald dat een beslistermijn op een subsidieaanvraag binnen 13 weken ligt. De beslistermijn in de huidige Subsidieregeling bedraagt 11 weken (15 maart – 1 juli) en voldoet dus aan deze voorwaarde.  Het is altijd de bedoeling geweest om de originele uiterste indieningsdatum (1 februari) ná 2015 weer in de Subsidieregeling te zetten, dit wordt met deze wijziging dan ook
gedaan. 

Terug naar overzicht